Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Muuttuvan työn ominaispiirteitä

Muuttuvaa työtä ja työelämää kuvaavat esimerkiksi teknologinen kehitys ja muutosten nopeus sekä työn pirstaleisuus, projektimaisuus ja monipaikkaisuus. Työssä kiinnitetään huomiota yhä enemmän ekologisuuteen ja kestävään kehitykseen. Toimintaympäristö on epävakaampi, epävarmempi ja monimutkaisempi. Tällöin kokonaisuuksien, yhteisvaikutusten ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen on vaikeaa, jopa mahdotonta.

Työssä tarvitaan jatkuvaa uuden oppimista ja vanhasta poisoppimista. Työpaikka onkin myös oppimisympäristö, jossa tarvitaan käytäntöjä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Työyhteisöt ovat entistä moninaisempia. Työpaikalla tulee huomioida, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä.

Johdon ja esihenkilöiden tuki työntekijöille on muutoksessa tärkeää. Esihenkilöiltä toivotaan vuorovaikutteisuutta, valmentavaa johtamista sekä itse- ja yhteisöohjautuvuuden mahdollistamista. Lisäksi heiltä toivotaan psykologisen turvallisuuden vahvistamista työyhteisössä, tunnetaitoja, arvostusta sekä työntekijöiden vahvuuksien näkyväksi tekemistä ja käyttämistä työssä.

Tutustu aineistoon, johon on koottu työhön ja työn tekemiseen liittyviä muutostrendejä. Aineiston tavoitteena on auttaa työpaikkoja tunnistamaan tekijöitä, joita tulisi käsitellä työsuojelun yhteistoiminnassa.

Esihenkilö muutosviestijänä

Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä on erityisen tärkeä tukitoimi muutostilanteessa. Muutosviestinnän tarkoitus on luoda ja vahvistaa työyhteisössä ymmärrystä muutoksen tärkeydestä, tavoitteista ja toteuttamisesta. Tähän tarvitaan tiedottamista, vuorovaikutusta, kohtaamisia, osallisuuden kokemista ja yhteistä kieltä.

Muutostilanteissa korostuu esihenkilön rooli avoimessa, säännöllisessä, selkeässä ja luottamusta herättävässä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa.

Tutustu aineistoon, johon on koottu esihenkilöiden käyttöön hyviä käytäntöjä sekä näkökulmia, joihin on syytä kiinnittää huomiota muutosviestinnässä ja muutostilanteisiin liittyvässä vuorovaikutuksessa.

Välineitä muutoksen käsittelyyn

Vaikuttamisen kehien avulla voi tarkastella muutokseen liittyviä asioita ja omaa suhtautumista niihin. Lataa lomake käyttöösi.

Mieti muutostilanteessa -lomakkeen avulla voit tarkastella muutosta eri näkökulmista. Lataa lomake käyttöösi.

Nykytilasta tavoitteeseen -menetelmän avulla työyhteisö voi suunnitella vaiheet tavoitteeseen pääsemiseksi.

Muutosten aallokossa -videossa esitellään muutosprosessin vaiheita, muutoksiin liittyviä tunteita ja reaktioita sekä sitä, miten muutostilannetta voi käsitellä työyhteisössä.

Työterveyshuolto työpaikan tukena

Työterveyshuollon rooli on toimia muutostilanteissa työn ja terveyden välisen yhteyden asiantuntijana. Olennaista on, että työterveyshuollossa on ajantasainen tieto työoloista. Muutostilanteissa työterveyshuollon lakisääteisistä tehtävistä korostuvat erityisesti:

1) työpaikkaselvitykset

2) toimenpide-ehdotusten tekeminen työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi

3) neuvonta, ohjaus ja tietojen antaminen työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa.

Resilienssi

Työssä vaaditaan joustavuutta, sopeutumista, sinnikkyyttä, soveltamista ja uudistumista eli resilienssiä. Resilienssi tarkoittaa kykyä kohdata stressaavia ja yllättäviä tapahtumia ja olosuhteita, sopeutua niihin onnistuneesti sekä toipua ja oppia niistä. Resilienssi on sekä yksittäisen ihmisen että työyhteisön ja organisaation ominaisuus. Se on myös taitoja, joita voidaan ylläpitää ja kehittää.

Resilienssi työssä ja työyhteisössä -videossa kerrotaan tarkemmin resilienssistä ja siitä, miten sitä voidaan vahvistaa.

Lisätietoja