Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Havaittuun päihdeongelmaan puuttuminen työpaikalla on osa työpaikan työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Työpaikalla tulisi olla selkeät menettelytavat päihdeongelmaan puuttumisessa. Menettelytavat kuvataan työpaikan päihdeohjelmassa. Päihdeongelmaan puututaan tilanteen vaatimalla tavalla päihdeohjelman mukaisesti.

On tärkeää, että kaikki tietävät, miten päihdeongelmiin liittyvissä tilanteissa toimitaan. Erityisesti esihenkilöiden suunnitelmallinen ja jatkuva kouluttaminen toimintatapoihin on tärkeää, mutta myös muun henkilöstön tulee olla tietoinen toimintatavoista. Tietoisuus toimintatavoista madaltaa puuttumisen kynnystä.

Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua työtä tai työyhteisön toimintaa haittaaviin tilanteisiin. Päihdeongelma vaikuttaa jatkuessaan koko työyhteisöön eikä siksi ole yksityinen asia. Vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla ja pääasiallinen vastuu päihdeongelmaan puuttumisesta on esihenkilöillä työnantajan edustajana.

Myös jokaisella työntekijällä on velvollisuus ottaa puheeksi, jos herää epäily työkaverin päihdeongelmasta. Siksi on tärkeää, että toimintatavat ovat kaikkien tiedossa ja niitä kerrataan aika ajoin esimerkiksi yhteisissä palavereissa. Havainnosta voi myös keskustella esihenkilön, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Tukea saa myös työterveyshuollosta. Työpaikalla voi myös olla päihdeyhteyshenkilö, johon esihenkilöt, työkaverit, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies voivat ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä.

Päihdeongelman käsittely on korjaavaa toimintaa ja sen tavoitteena on mahdollisimman varhainen puheeksi ottaminen.

Varhainen puuttuminen

Päihteiden ongelmakäyttöön ja sen etenemiseen voidaan työpaikalla vaikuttaa aktiivisella puuttumisella. Mitä aiemmin tilanteeseen puututaan, sen parempia tuloksia voidaan yleensä saavuttaa. Päihdeasioiden puheeksi ottamisessa on tärkeää, että työyhteisössä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri. Luottamus rakentuu psykologisesti turvallisessa työympäristössä. Yhdessä tekemisen käsikirja(siirryt toiseen palveluun) paneutuu psykologisen turvallisuuden rakentamiseen.

Varhaisessa puuttumisessa noudatetaan työpaikan varhaisen tuen periaatteita. Puheeksi ottaminen on ensimmäinen askel varhaisessa puuttumisessa. Tilanteeseen tulisi puuttua työsuoriutumisen tai työkyvyn ongelmana, mikäli päihteistä ei ole täyttä varmuutta.

On huomattava, että esihenkilöt eivät hoida päihdeongelmaa, vaan ottavat asian puheeksi ja toimivat työpaikan päihdeohjelman mukaisesti.

Puheeksi ottaminen

Päihteiden käytöstä puhuminen vaatii rohkeutta ja vuorovaikutustaitoja työntekijältä ja esihenkilöltä. Varhaisen puuttumisen malli on tehokas tapa haasteiden ja ongelmien käsittelemiseen työpaikoilla ennen kuin niistä muodostuu vakavampia ongelmia. Malli tarvitsee selkeät ja ymmärrettävät ohjeet, mutta myös selkeää viestintää siitä, että sen tarkoituksena on kaikkien työntekijöiden tukeminen ja työpaikan hyvinvoinnin edistäminen.

Ennalta ehkäisevä työ on tärkeää. Suurin osa ongelmallisesti juovista, huumeita käyttävistä tai pelaavista ei koskaan hakeudu päihdepalvelujen asiakkaaksi. Puheeksi ottaminen voi mahdollistaa avauksen aiheeseen, josta henkilö on pitkään halunnut puhua, mutta ei aikaisemmin ole sitä rohjennut tehdä.

Toimiva puheeksi otto tehdään kaikille ilman oletuksia. Päihteistä ja riippuvuuksista kysyminen ja niistä puhuminen tulisi olla yhtä normaalia kuin elämäntapaan ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista keskusteleminen.  Terveysammattilaisten tekemä päihteiden puheeksi otto systemaattisesti ja säännönmukaisesti on erityisen vaikuttavaa. Terveystapaamisessa ihminen on vastaanottavaisempi puhumaan omasta terveydestään ja käyttäytymisestään kuin muissa yhteyksissä. Päihteidenkäytön puheeksi otto kannattaa, vaikka ei ilmenisikään päihteiden riskikäyttöä tai ihminen ei haluaisi keskustella aiheesta. Ylipäätään aiheen esiin nostaminen voi lisätä henkilön mahdollisuutta oman päihteidenkäytön itsereflektointiin myöhemmin.