Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työntekijän pyynnöstä henkilöstön edustajalla on oikeus olla läsnä, kun asiaa käsitellään työnantajan kanssa. Vaitiolovelvollisuus yksittäisten työntekijöiden päihteiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä sitoo aina sekä henkilöstön että työnantajan edustajia.

Päävastuu työpaikan päihdekysymyksissä on työnantajan edustajilla eli johdolla ja esihenkilöillä

Työsuojeluvaltuutetulla on vaikutusmahdollisuuksia ja asiantuntijuutta työsuojeluasioissa. Työpaikan päihdeasioista, -käytänteistä kannattaa aktiivisesti keskustella työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun rooli

 • Työsuojeluvaltuutettu on tekemisissä työyhteisöjen, työntekijöiden kanssa.
 • on työpaikalla esillä ja mukana keskusteluissa.
 • tuo päihdeasioihin liittyviä työpaikan vaara- ja kuormitusasioita esiin.
 • vie eteenpäin mahdollisten päihdehaittojen ennakointia, ennaltaehkäisyä ja ehkäisytoimia
 • huolehtii siitä, että päihdeasiat on huomioitu osana työsuojelun toimintaohjelmaa.
 • on mukana työpaikalla järjestettävien päihdekoulutusten suunnittelussa
 • tiedottaa ja perehdyttää työpaikan henkilöstöä päihdeasioissa
 • Työntekijän tukena tilanteessa, jossa työntekijän päihdeasiat nousevat esiin, jos työntekijän sitä pyytää
 •  työntekijän tukena myös hänen palatessaan takaisin työhön.

 • työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa.
 • avustaa työnantajaa ja esihenkilöitä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa
 • ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisessä sekä päihderiskien tunnistamisessa.
 • osallistuu työpaikan päihdeohjelman laatimiseen, siihen liittyvän koulutuksen suunnitteluun sekä organisointiin
 • tukee esihenkilöitä päihteettömän työkulttuurin viemisessä käytäntöön.
 • neuvoo esihenkilöitä ja on heidän tukenaan konkreettisissa ongelmatilanteissa.
 • seuraa työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita sekä osallistuu näiden tutkintaan.
 • tukee johtoa ja esihenkilöitä tietojen analysoinnissa.
 • huolehtii, että päihdeasiat ovat säännöllisesti työsuojelutoimikunnan asialistalla.

Esihenkilöllä on tärkeä rooli työntekijän työkyvyn heikentymisen tunnistamisessa ja syyn selvittämisessä Usein tähän tarvitaan myös työterveyshuollon tukea. Työkyvyn laskun syynä saattaa olla esimerkiksi päihdeongelma.

Esihenkilö voi keskustella työyhteisön kanssa, mitkä asiat ehkäisevät tai ylläpitävät päihteiden käyttöä. Avoimen keskustelukulttuurin luominen helpottaa asioiden esille ottamista vaikeissakin tilanteissa.

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä

 • käydä päihdeohjelma läpi työyhteisössä
 • huolehtia hyvästä perehdytyksestä ja ottaa päihteet ja rahapelaaminen puheeksi
 • ottaa kehityskeskusteluissa esille, miten työntekijä on yleisesti pärjännyt
 • kannustaa työntekijöitä varhaiseen puheeksi ottamiseen huolta herättävissä tilanteissa
 • ohjeistaa työntekijät tekemään turvallisuushavaintoja
 • Lisätä omaa osaamista, jotta tunnistaa haitat ja uskaltaa ottaa puheeksi.
 • pyytää apua hankalissa tilanteissa esimerkiksi henkilöstöasioista vastaavalta
 • kannusta kouluttautumiseen

Esihenkilön täytyy osata toimia myös ongelmatilanteen sattuessa

 • toimii päihdeohjelman mukaisesti, jos työntekijä on päihtyneenä työpaikalla
 • jos herää huoli työntekijän päihteiden käytöstä, käydään luottamuksellinen ja tavoitteellinen keskustelu
 • kerrotaan, minkälaisia muutoksia on tapahtunut työssä.
 • dokumentoidaan keskustelu
 • kerrataan työntekijän kanssa työterveyshuollon rooli päihdeasioissa
 • ohjataan tarpeen mukaan työterveyshuoltoon työkykyarvioon, jossa arvioidaan tarve työterveysneuvottelulle
 • tuetaan työyhteisöä akuutin ongelmatilanteen läpikäynnissä

Jokaisella työntekijällä on vastuu tuoda työnantajan tietoon työpaikalla esiin nousseet vaaratekijät myös päihteiden osalta.

Työntekijällä on vastuu ennaltaehkäistä päihdehaittoja

 • perehtyä päihdeohjelmaan ja siinä määriteltyihin vastuisiin ja toimintamalleihin
 • tunnistaa päihteisiin liittyvät vaarat ja riskit työssäsi
 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • sitoutua päihteettömään työkulttuuriin ja ymmärtää päihteiden aiheuttamat haitat itselle ja työyhteisölle
 • toimia työyhteisössä rakentavasti ja arvostavasti muita kohtaan
 • kouluttautua päihdehaittojen hallintaan
 • ottaa huoli puheeksi
 • tukea työkaveria eri tilanteissa

Työntekijän toiminta ongelmatilanteissa

 • hakea apua, jos kokee itselläsi olevan päihde- tai peliongelma
 • ottaa huoli rohkeasti puheeksi jos epäilee tai havaitsee työkaverilla olevan päihde- tai peliongelman
 • varmistaa, että päihtynyt henkilö ei ole vaaraksi itselle tai muille
 • ilmoittaa asiasta välittömästi esihenkilölle tai työyhteisössä sovitun ilmoitusmenettelyn mukaisesti
 • tukea hoidosta palaavaa työkaveria ja hyväksyä hänet työyhteisöön tasavertaisena