Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Koneturvallisuus

Koneen suunnittelijan, valmistajan ja myyjän velvollisuudet

Koneen suunnittelijan ja valmistajan velvollisuus on tunnistaa koneeseen liityvät vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit. Kone on suunniteltava ja rakennettava siten, että koneeseen jäljelle jäävät riskit ovat mahdollisimman pienet. Jäljelle jäävien riskien hallintaan on ensisijaisesti käytettävä teknisiä menetelmiä, kuten suojuksia ja turvalaitteita.

Valmistajan velvollisuutena on koota koneen tekninen rakennetiedosto ja toimittaa käyttöohjeet. Kun kone on sen käyttötarkoitusta koskevien vaatimusten mukainen, valmistaja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on vakuus siitä, että kone täyttää sitä koskevat turvallisuusvaatimukset.

Koneen maahantuoja tai myyjä toimittaa koneen ostajalle suomenkieliset (tarvittaessa ruotsinkieliset)käyttö-, huolto- ja tarkastusohjeet.

Koneen turvallisuusohjeissa tulee olla muun muassa seuraavat tiedot:

 • koneen turvallinen käyttö ja tarvittaessa kielletyt käyttötavat
 • tarkastusohjeet
 • huolto ja kunnossapito (puhdistus, säätö, korjaukset)
 • koneen aiheuttamat päästöt melu, pöly, säteily, kaasu, lämpö jne.
 • melutaso
 • jäännösriskit ja menettelyt jäännösriskien hallitsemiseksi
 • suojaukset ja turvalaitteet.

Koneiden hankkiminen ja käyttäminen työpaikalla

Työnantajan on valittava työntekijän käyttöön vain sellaisia koneita, työvälineitä ja muita laitteita, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukaisia. Jotta työpaikalle osattaisiin hankkia oikeita koneita ja laitteita, on niitä ostettaessa tiedettävä ja ilmoitettava myyjälle käyttöolosuhteet ja muut erityisvaatimukset.

Työnantajan on opastettava työntekijöitä koneiden ja työvälineiden turvalliseen käyttöön. Opastuksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota huolto- ja korjaustöiden turvallisuuteen sekä toimintaan häiriötilanteissa. Jos konetta joudutaan huoltotoimenpiteen aikana käyttämään niin, että turvalaitteet ovat kytketty pois, on tällaista tilannetta varten oltava toinen turvallistamistapa, jossa esimerkiksi koneen hallintaelimen valintakytkimellä kone saatetaan suojakäyttöasentoon.

Työntekijöille on velvollisuus olla selvillä käyttämiensä ja työympäristössään olevien koneiden ja työvälineiden vaaratekijöistä ja niiden ennakoinnista.

Koneet tulee pitää säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisena koko sen käyttöiän.

Koneiden riskien arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • koneen liikkuviin osiin ja ulkoisiin rakenteisiin (terävät kulmat, piikit, ulkonevat ruuvit jne.)
 • joidenkin koneiden yhteydessä kappaleiden putoamiseen tai sinkoutumiseen
 • kylmiin ja kuumiin pintoihin
 • jännitteellisiin osiin
 • meluun, tärinään, säteilyyn, sähkömagneettisiin kenttiin
 • terveydelle haitallisiin ja räjähdysvaaraa aiheuttaviin päästöihin (pölyt,kaasut, huurut, höyryt)
 • ergonomiaan
 • automaattisiin toimintoihin.

Sähköturvallisuus

Sähkölaitteiden on oltava turvallinen käyttäjille ja omaisuudelle oikein asennettuna, ohjeiden mukaan käytettynä ja huollettuna. Sähkölaitteistot on suojattava niin, että estetään suorasta kosketuksesta ja epäsuorasta kosketuksesta käyttäjälle aiheutuva sähköiskun vaara ja estetään sähköstä aiheutuva valokaari ja tulipalo.

Sähköturvallisuuden kannalta on tärkeää, että työssä käytettävät sähkölaitteet ja -johdot sekä pistorasiat ovat ehjiä. Sähköjohtojen asettelussa ja järjestelyssä tulee huolehtia siitä, että johdot on suojattu mekaanisilta vaaroilta ja että ne eivät aiheuta haittaa työpaikalla liikkuville. Asettelussa tulee käyttää kaapelihyllyjä. Sähkökeskustilat on pidettävä siisteinä ja edustat vapaina.Sähkökeskuksien edustat on pidettävä vapaina ja sähkökeskustilat on pidettävä siisteinä.

Työskenneltäessä kosteissa, räjähdysvaarallisissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa sähkölaitteilta ja sähkötyökaluilta edellytetään erityisvaatimuksia. Sähkötöitä saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) sähköurakoitsijarekisteriin rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.