Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Palaverit

Palaverit ovat tärkeä työpaikan kehittämisfoorumi. Palaverissa käydään osanottajien kanssa läpi asiat, jotka ovat edellisen palaverin jälkeen nousseet keskusteluun työpaikalla sekä vaativat yhteistä käsittelyä. Samoin asialistalla on systemaattisesti esillä asiat, jotka on valittu pitkäjänteisemmin koko työyhteisön kehittämisen kohteiksi.

Esimiehen tehtävänä on koota faktaa toiminnan kehittymisestä. Tarvitaan mittareita, joista nähdään kehittyminen.

Aina asiat eivät palavereissa ratkea, jolloin asian jatkokehittäminen annetaan toimeksi työparille tai pienryhmälle. Pienryhmä jatkaa toimeksiannon mukaista kehittämistä työn ohessa. Lähiesimies tukee ja hankkii ratkaisun tueksi tarvittavaa asiantuntemusta. Seuraavassa palaverissa palataan toimeksiantoon ja sen tuloksiin, käydään palautekeskustelu ratkaisuista tai kehittämisen vaiheista.

Kehittämisprosessi

Ylin johto käynnistää työpaikan kehittämisprosessin. Idea kehittämiseen voi syntyä esimerkiksi toimintaympäristön muutoksesta tai asiakas-, esimies- tai työntekijäkokemuksesta. Tärkeää on, että ylin johto sitoutuu, asettaa tavoitteita, seuraa ja resursoi kehittämisen.

Lähtötilanteen selvittämiseksi työpaikalla kannattaa koota eri lähteistä saatavat tunnusluvut ja kokemukset yhteen. Mikä meillä toimii, mikä ei toimi? Miten haluamme asian olevan? Miten asia silloin on, kun se on hyvin? Mistä sen huomaamme ja mihin voimme vaikuttaa? Nämä ovat hyviä kysymyksiä nykytilan analysoimiseen.

Kehittämisprojekti on hyvä tapa organisoida kehittämistyötä. Vastuuhenkilöiden ja ohjausryhmän nimeäminen, päätöksentekosuhteet, aikataulutus, resursointi ja budjetointi ovat tärkeitä. Projektiryhmä on tärkeässä roolissa käytännön toteutusten ideoinnissa, henkilöstön osallistamisessa ja viestinnässä.

Toteutusvaiheessa sekä suunnitelman täsmentäminen että kehittämistyön arviointitiedon kokoaminen ovat keskiössä. Kehittäminen muuttaa ihmisten arkea. Tärkeää on, että he ovat itse vaikuttamassa muutokseen ja saavat esimiestensä vahvan tuen toteutuksen läpivientiin.

Vain tuloksia aikaansaava kehittäminen on mielekästä. Uu­dis­tus­ten va­kiin­nut­ta­mi­nen
edel­lyt­tää myös työ­pai­kan ra­ken­tei­den, or­ga­ni­saa­ti­on tai joh­ta­mis­jär­jes­tel­män muu­tok­sia. Arviointivaiheessa on hyvä arvioida paitsi tuloksia, myös sitä, mitä kehittämistyössä opittiin mm. yhteistyöstä, projektin organisoinnista, viestinnästä ja eri vaiheista.

Prosessikonsultointi

Pro­ses­si­kon­sul­toin­ti on toimiva ke­hit­tä­mi­sen me­ne­tel­mä silloin, kun työ­pai­kal­la ko­e­taan usei­ta muu­tos­tar­pei­ta, eikä vä­li­tön­tä kor­jaa­vaa toi­men­pi­det­tä ole tie­dos­sa. Pro­ses­si­kon­sul­toin­ti on sys­te­maat­ti­ses­ti vai­he vai­heel­ta ete­ne­vä ke­hit­tä­mis­pro­ses­si, jos­sa muu­tos­tar­peet sel­vi­te­tään, or­ga­ni­soi­daan ke­hit­tä­mis­toi­min­ta ja ote­taan käyt­töön työ­pai­kal­la ke­hit­tä­mi­sen tu­lok­si­na uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja.

Prosessikonsultti auttaa asiakasta löytämään olennaiset kehittämistarpeet ja mahdollisuudet ja tarjoaa apua kehittämisprosessin vaiheistuksessa ja organisoinnissa. Prosessikonsultti ohjaa asian- ja ongelmankäsittelyprosessia eri menetelmiä käyttäen. Samalla asiakas oppii itse ohjaamaan omaa toimintaansa ja oppii tunnistamaan ongelmia (ei oireita) ja ratkoo niitä rakentavasti.

Uu­sien yh­des­sä ke­hi­tet­ty­jen toi­min­ta­ta­po­jen käyt­töön­otto luo jat­ku­van ke­hit­tä­mi­sen kult­tuu­ria. Parannetaan jatkuvasti työn sujuvuutta, työturvallisuutta ja -hyvinvointia sekä työkykyisyyttä.

Pro­ses­si­kon­sul­toin­nin peri­aat­tei­ta:

Aiheeseen liittyvää materiaalia

Paremman työn opas

Kemianteollisuuden yrityksissä toteutettujen kehittämishankkeiden kokemuksista koottu opas, joka esittelee käytännönläheisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla hyviksi havaittuja keinoja parantaa henkilöstön aktiivista työtyytyväisyyttä ja sisäistä motivaatiota.

Kehittämisprojekti – Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi -digijulkaisu