Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Työn hygieenisyyttä arvioidaan työpaikkakäynneillä, mittauksilla ja terveystarkastuksissa. Lisäksi tarvitaan työohjeita ja tiedottamista. Terveydellisiä haittoja torjutaan muun muassa teknisillä keinoilla, suojaimilla ja koulutuksella.

Kemialliset tekijät

Kemikaaliturvallisuuden perusta työpaikalla on se, että tiedetään mitä kemikaaleja on käytössä, tunnetaan niiden ominaisuudet ja käyttöön liittyvät vaarat. Lisäksi työpaikalla on selvitettävä syntyykö työssä tai työprosesseissa haitallisia kemiallisia altisteita. Altisteisiin liittyvät vaarat arvioidaan ja toteutetaan toimenpiteet, joilla varmistetaan, että riskit ovat hallinnassa.

Kemikaalien turvallinen käsittely työpaikalla

Kemiallisten aineiden aiheuttamat vaarat riippuvat niiden ominaisuuksista, käyttömääristä ja -tavoista. Kemikaalit voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle ja niihin voi liittyä palo- ja räjähdysvaara.

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, että käytössä olevat vaaralliset kemikaalit on luetteloitu ja että niiden ominaisuuksista ja käyttöturvallisuudesta on omaksuttu turvallisen työskentelyn kannalta tarpeellinen tieto. Ajantasalla oleva kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeimmät kemiallisten tekijöiden arvioinnin lähtötiedot.

Kemikaaleja valittaessa tavoitteena on mahdollisimman vaaraton ja käyttötarkoitukseensa sopiva tuote. Myös kemikaalien käytössä syntyvän jätteen, kuten pakkausjätteen ja likaantuneiden työvälineiden, määrä ja käsittely tulee ottaa huomioon.

Kemikaalit tulee hankkia keskitetysti. Näin vältetään rinnakkaisten tuotteiden hankinta samaan käyttötarkoitukseen ja pystytään luetteloimaan käytössä olevat kemikaalit tehokkaasti. Keskitetyllä hankinnalla on myös taloudellista merkitystä, kun vältytään turhien aineiden hankinnalta ja varastoinnilta. 

Henkilönsuojaimia kuten suojakäsineitä ja hengityksensuojaimia hankittaessa on varmistettava, että ne soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen ja että niitä käytetään ohjeiden mukaisesti.

Kemikaaliluettelooon merkitään kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit kauppanimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Luetteloon merkitään kemikaalien luokitustiedot ja tieto käyttöturvallisuustiedotteen saatavuudesta. Luokitustiedoilla tarkoitetaan varoitusmerkkejä ja vaara- ja turvalausekkeita (H ja P) sekä mahdolliset erityistä vaaraa aiheuttavat ominaisuudet.

Kemikaaliluetteloon kannattaa merkitä myös kemikaalin käyttötarkoitus ja käyttöpaikat sekä arvioit käyttö- ja varastointimääristä.

Käyttöturvallisuustiedote sisältää olennaiset tiedot kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista, terveysvaikutuksista sekä turvallisesta varastoinnista, käsittelystä ja hävittämisestä. 

Tiedotteen laatii kemikaalin valmistaja, jakelija tai muu toimija, joka vastaa kemikaalin markkinoille luovuttamisesta. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan työpaikalle ensimmäisen kemikaalitoimituksen yhteydessä.

Työpaikalla käyttöturvallisuustiedotteesta on tärkeä tuntea ainakin ne kohdat, joista ilmenevät tuotteen vaaralliset ominaisuudet, ensiapuohjeet, altistumisen ehkäiseminen ja vaadittavat henkilönsuojaimet.

Altistumisen arvioinnissa selvitetään työntekijän kemikaalialtistumisen laatu ja määrä. Arvioinnissa kirjataan seuraavat asiat:

  • ketkä altistuvat, missä altistuvat ja mille altistuvat
  • altistumisaika ja altistumisen luonne; jatkuva, satunnainen
  • altistuminen hengitysteitse ja ihoaltistuminen
  • roiskevaara, syttymisvaara
  • käytössä olevat torjuntatoimet.

Kemiallisten ja biologisten tekijöiden vaarojen ja riskien arvioinnissa sekä tarvittavien torjuntatoimien ratkaisemisessa työterveyshuollon asiantuntemuksen käyttö on tärkeää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt lähes 800 aineelle ja aineryhmälle haitalliseksi tunnetun pitoisuuden HPT-arvon. HTP-arvo on arvio aineen pienimmästä pitoisuudesta, joka voi aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle.

CLP-asetus sisältää säännöt kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Kemikaalien toimittajien on kerrottava käyttäjille vaarallisiksi luokiteltujen aineiden ja seosten vaaroista käyttämällä vakiomerkintöjä.

Työpaikalla on huolehdittava vaarallisten kemikaalien asianmukaisista merkinnöistä, jos kemikaaleja siirretään alkuperäisistä pakkauksista toisiin astioihin.

Biologiset tekijät

Työympäristön biologisia vaaratekijöitä ovat

Altistuminen biologisille tekijöille voi tapahtua hengitysteitse, ruuansulatuskanavan
kautta tai suoraan verenkiertoon esimerkiksi neulanpiston tai eläimen pureman välityksellä. Elimistöön joutuessaan mikrobit voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja, kuten hengitystieoireita, astmaa, nuhaa tai infektioita.

Eniten biologisille tekijöille altistutaan

Valtioneuvoston päätöksessä biologiset tekijät on jaettu neljään luokkaan niiden työntekijän terveydelle aiheuttaman vaaran perusteella. Päätöksessä annetaan ohjeita biologisille tekijöille altistumisen ehkäise mistä ja vähentämisestä sekä toiminnasta vaaratilanteissa.

Päätös antaa ohjeita myös terveydenhuoltoalan terävien instrumenttien aiheuttamien biologisten tekijöiden vaarojen ennakointiin ja tapaturmien estämiseen. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Vaarojen arvioinnissa selvitetään biologisten vaarojen vaaraluokat, missä työvaiheissa vaaroille altistutaan ja ketkä työntekijät altistuvat ja missä määrin.