Siirry sisältöön
Etusivu
Työturvallisuuskeskus

Osion alasivut

Työterveysneuvottelu

Työkyky on suhteessa sekä työhön, työolosuhteisiin ja työn sujumiseen että työntekijän terveyteen, osaamiseen ja työmotivaatioon. Jos työpaikalla kehitetään yhdessä työolosuhteita ja työtä sekä otetaan huomioon myös työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet, työkykyongelmia syntyy vähemmän.

Työterveysyhteistyö ja työkyvyn tuki

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa ja työterveyshuollon välistä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä yhdessä sovittujen toimintakäytänteiden avulla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia sairauspoissaoloista ja työkyvystä

Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytäntöjä kutsutaan työkyvyn hallinnaksi. Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat ja laativat yhteistyössä kirjallisen kuvauksen työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä. Malli käsitellään työsuojelun yhteistoiminnassa. Sairauspoissaolojen hallinta on tärkeä osa varhaisen tuen mallia.

Työkyvyn varhainen tuki ja puuttuminen ongelmiin ovat osa toimivan työpaikan toimintatapoja ja eettisiä periaatteita. Ne edellyttävät yhteistyötä, sovittuihin periaatteisiin
sitoutumista, vuorovaikutustaitoja sekä rohkeutta puuttua vaikeiltakin tuntuviin asioihin.

Työkykykeskustelut ovat esihenkilötyöhön liittyvää jatkuvaa toimintaa ja välittämistä.
Yhteistyössä ja työterveyshuollon asiantuntemuksella luodun työkykykeskustelumallin avulla tuetaan työyhteisön henkilöstöresurssien riittävyyttä, työyhteisön toimivuutta, työn tuloksellisuutta sekä yksilön työkykyä ja hyvinvointia.

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu edistää hyvää ilmapiiriä. Lisäksi malli auttaa selkiyttämään eri osapuolten vastuut ja roolit ja vahvistamaan yhteistyötä työpaikalla. Työkyvyn varhaiseen tukeen liittyvät toimintaperiaatteet ovat työsuojelun yhteistoiminnan keskeistä sisältöä. Kun malli on luotu, seuraavat toimenpiteet ovat tiedottaminen ja perehdyttäminen ja sittemmin toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen työpaikalla.

Aiheesta lisää